Blog

Ucelený přístup v logopedické terapii vývojové dysfázie

Uceleným přístupem v logopedické terapii se zabývá Škodová a Jedlička (2007), podle kterých se zaměřujeme na tyto oblasti:

Rozvíjení zrakového vnímání

Z hlediska vývoje zrakové percepce je zapotřebí, aby zrakové vnímání bylo rozvíjeno již od začátku terapie. Testy zaměřené na tuto oblast se zabývají vnímáním jednotlivých tvarů a barev a dále koordinací ruky.

Rozvíjení sluchového vnímání

U vývojové dysfázie je výrazně porušena schopnost sluchem rozlišovat jednotlivé prvky řeči – jako jsou například jednotlivé hlásky, dějové sledy v řeči nebo tvorba slabik. U dysfatických dětí se většinou objevuje porucha rytmu a tempa řeči, většina také reprodukuje melodickou mluvu jako jeden beztvarý celek. Pro zkvalitnění sluchové percepce se využívá nejrůznějších sluchových cvičení, která se používají v rehabilitaci dětí s vadami sluchu.

Rozvoj myšlení

U dysfatických dětí je výrazně charakteristické nerovnoměrné rozložení jednotlivých schopností. Verbální faktor u dětí s dysfázií je tedy výrazně opožděn vzhledem k ostatním složkám. Se správným rozvojem obsahové stránky řeči se ale intelekt dítěte zlepšuje, což je důležitou podmínkou k dalšímu úspěšnému pokračování ve vzdělávání dítěte.

Rozvíjení paměti a pozornosti

Cvičení na rozvoj paměti volíme podle aktuálních výsledků vyšetření celkové úrovně paměti a pozornosti a zařazujeme je průběžně do všech postupů sloužících k rozvíjení ostatních složek dítěte. Ke konkrétním postupům patří opakování všech procvičených činností a pracovních postupů, jejichž pomocí se dítě učí.

Rozvíjení motoriky

U dysfatických dětí si při vyšetření motoriky všímáme celkového motorického projevu ve smyslu pohybové aktivity dítěte, koordinace, pohybu dolních a horních končetin a mimických projevů. U dysfázie se projevuje celková neobratnost pohybů ve všech činnostech a hrách, a proto i na tuto oblast klademe velký důraz.

Rozvoj motoriky mluvidel

Pro rozvoj mluvidel se v terapii využívají cvičení, která dítě postupně zvládne. Jednou z hlavních zásad by měl být vždy výběr alespoň jednoho cvičení, ve kterém bude dítě 100% úspěšné. K tomuto nácviku se používají denní situace. Ideální situací je nácvik jedení jídla.

Rozvíjení grafomotoriku

Kresba je jednou z nejvýznamnějších součástí terapie komunikačních dovedností a schopností. Kreslení bývá pro většinu dětí velice zábavnou součástí terapeutického postupu. Poskytuje velkou možnost motorického uvolnění, čímž se snižuje nejistota, která často může komplikovat další terapeutické postupy.

Rozvíjení řeči

Vývojová dysfázie má systémový charakter, tím zasahuje v různém stupni a širokém spektru senzorickou i motorickou oblast ve všech jazykových rovinách.  K rozvoji řeči dochází po celou dobu terapie. Důležité je především rozšiřování a upevňování slovní zásoby, následně přichází na řadu i formální úprava řeči (Škodová, Jedlička, 2007).

 

Zdroj: ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha:

Portál, 2007, s. 101. ISBN 978-80-7367-340-6.

 


 

http://ipadveskole.cz/proc-ipad/

http://jablickar.cz/ipad-standardem-na-vsech-skolach-je-to-mozne-ale/

http://www.apple.com/education/real-stories/special-education/#video-special-education

http://www.ipadvevyuce.cz/proc/

No Comments Yet


Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>